Wat zijn redenen voor ontslag?

Een werkgever kan verschillende redenen voor ontslag van een werknemer hebben. Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan moeten er altijd geldige redenen voor ontslag zijn. Wat die redenen voor ontslag zijn, staat in de wet. Redenen voor ontslag kunnen zijn; Bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie of faillissement. Wanneer een werknemer vaak afwezig is door ziekteverzuim en dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Wanneer een werknemer twee jaar of langer arbeidsongeschikt is. Wanneer een werknemer ernstige gewetensbezwaren heeft tegen bepaalde werkzaamheden en een werkgever geen ander werk kan aanbieden. Als een werknemer verwijtbaar gedrag vertoont of verwijtbaar nalaat; denk hierbij aan stelen, dronken op het werk komen of werk weigert zonder goede reden. Dit zijn vaak redenen voor ontslag op staande voet. Wanneer een werknemer onvoldoende functioneert; hierbij is het wel belangrijk dat aangetoond kan worden dat een werknemer hierop gewezen is, er moet sprake zijn van dossieropbouw. Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Overige redenen zoals bijvoorbeeld een gevangenisstraf van de werknemer of wanneer een werknemer illegaal in Nederland verblijft. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van bovenstaande redenen waardoor de werknemer niet goed functioneert. Deze combinatie mag niet bestaan uit bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Een werknemer mag zonder redenen voor ontslag worden ontslagen, wanneer een werknemer nog in zijn proeftijd zit of wanneer een werknemer de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Wat zijn stappen die gezet moeten worden bij redenen voor ontslag?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan moet dit ontslag getoetst worden. Het is afhankelijk van welke redenen voor ontslag een werkgever heeft bij welke instantie het ontslag getoetst moet worden. Sowieso is het van belang dat een werkgever de redenen voor ontslag kan aantonen, bijvoorbeeld door dossiervorming. De instanties die een ontslag toetsen zijn het UWV en de kantonrechter. Het UWV toetst ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij de overige redenen voor ontslag, wordt dit getoetst door de kantonrechter. Wanneer het UWV niet akkoord gaat met het ontslag, zal de werkgever nog kunnen proberen om het ontslag te bereiken via de kantonrechter.
Een ontslag bereiken via de toetsing van kantonrechter of UWV is een ontslagprocedure die veel tijd kan kosten. Het is makkelijker om een ontslag met wederzijds goedvinden te bereiken. De werknemer en werkgever gaan dan met elkaar om tafel voor akkoord met ontslag. Dit ontslag met wederzijds goedvinden wordt een schriftelijke overeenkomst, deze overeenkomst wordt een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd. Wanneer dit bereikt is is geen goedkeuring van UWV of kantonrechter nodig. Er moet wel rekening gehouden worden met twee weken bedenktijd voor de werknemer.

Wat zijn geen redenen voor ontslag?

Er zijn ook redenen die niet gelden als geldige redenen voor ontslag. Een werkgever mag een werknemer niet ontslaan in geval van:

  • zwangerschap
  • bij minder dan twee jaar arbeidsongeschiktheid
  • wanneer een werknemer lid is van de ondernemingsraad
  • wanneer iemand een dienstplicht in land van herkomst moet voldoen
  • op basis van discriminatie zoals godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of handicap
  • wanneer iemand ouderschapsverlof wil opnemen
  • als reden dat een werknemer lid is van een vakbond
  • bepaalde politieke partij
  • omdat het bedrijf wordt overgenomen
  • wanneer iemand op zondag niet wil werken

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn